D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (en endavant, “RGPD”) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (en endavant, “LOPDGDD”), el Associació Educativa Tramuntana (en endavant, “AET”) vol que l’Usuari conegui quina és la Política de Privacitat aplicada respecte a les seves dades personals.

 

 

Dades del Responsable del Tractament

Denominació: Associació Educativa Tramuntana.
N.I.F.: G64863277
Adreça: Plaça Nova, nº 5, CP 08002, Barcelona.
Telèfon: + 034 937334096
Correu Electrònic genèric: info@escolalumen.net
DOP o contacte: dadespersonals@escolalumen.net

Finalitat del tractament de les dades

S’informa a l’Usuari que les dades personals i d’informació facilitades a la AET es tractaran d’acord amb les següents finalitats:

 1. Informar dels serveis que s’ofereixen a L’Escola Lumen i d’activitats relacionades amb aquests.
 2. Portar un registre d’alumnes potencials, avaluació dels seus perfils i oferir informació dels productes o serveis i esdeveniments de L’Escola Lumen que siguin d’interès de l’interessat.
 3. Gestionar i fer seguiment acadèmic dels alumnes matriculats (anàlisi de l’evolució i rendiment, avaluació i suport).
 4. Realitzar les tramitacions administratives necessàries (matriculacions, gestions econòmiques, expedició de certificats i títols).
 5. Gestionar i organitzar esdeveniments pel manteniment de relacions professionals i d’interès acadèmic.
 6. Realitzar estudis d’opinió o valoracions sobre el serveis de L’Escola Lumen.

 

Legitimació

La base de legitimació pel tractament de les dades de l’Usuari com a alumne potencial és el seu consentiment.


La base de legitimació pel tractament de les seves dades com a alumnes de L’Escola Lumen  és la relació contractual vinculada a la formació que estigui cursant cada alumne. La base de legitimació pel tractament de les dades de l’Usuari per la finalitat d’enviar-li informació d’activitats, serveis i actes de L’Escola Lumen que resultin del seu interès és el seu consentiment, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el tractament de les dades en base a les obligacions legals i estatutàries. 


La base de legitimació pel tractament de les seves dades rebudes a través del formulari d’informació, formulari d’inscripció, matriculació, i reclamacions és la seva sol·licitud i consentiment per tal de portar a terme la gestió de la seva sol·licitud. 

 

Termini de conservació de les dades

Les dades vinculades a la relació contractual amb la AET (alumnes ) es conservaran un màxim de 12 mesos des de la finalització del servei. No obstant, al marge del període abans esmentat, es conservaran les dades de l’Usuari durant els preceptius terminis de prescripció a fi de complir amb les nostres obligacions legals, per a la gestió dels nostres drets (interposar o defensar, si s’escau, una reclamació), aplicant així mateix el que disposa la normativa interna relativa als períodes d’arxiu i retenció de documentació.

Les dades personals proporcionades per l’enviament d’informació es conservaran mentre no es revoqui el consentiment. L’Usuari pot revocar el seu consentiment a: dadespersonals@escolalumen.net.

Respecte a les sol·licituds de suggeriments, peticions, queixes i reclamacions, es conservaran fins que es doni resposta a la seva sol·licitud i com a màxim sis (6) mesos des de la resolució de la mateixa.

 

Destinataris de les dades: cessionaris i encarregats de tractament

Informem que les dades de l’Usuari no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal. A més, l’informem que, en determinats supòsits, podem comunicar les seves dades a altres entitats que ens presten serveis propis de publicitat, mitjans digitals i xarxes socials, que ens ajuden a prestar els nostres serveis de forma eficient i sempre a l’empara de la normativa vigent i, amb les quals, en la seva condició d’encarregats de tractament de les dades titularitat de AET, i de conformitat amb el que preveu l’article 28 GDPR, s’ha formalitzat un contracte que legitima l’accés d’aquestes entitats a les dades personals i que inclou les obligacions que han de contemplar-se en el tractament.

Aquestes excepcions són:

Quan una norma legal exoneri del consentiment, com és el cas del compliment del deure de col·laboració amb els òrgans judicials i administracions públiques.

Quan la cessió és necessària per prestar el servei a través d’un tercer (encarregat de tractament), segons les següents finalitats:

 • Per realitzar trameses electròniques de butlletins i comunicacions col·legials: Mailchimp (The Rocket Science Group), LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA.
 • Per realitzar la gestió administrativa de les accions formatives de la AET:   Associació Educativa Tramuntana, C/ Tramuntana nº 1, 08226, Terrassa

Transferències internacionals de dades

Amb caràcter general, la AET no realitza transferències de dades fora de la Unió Europea i l’Espai Econòmic Europeu, però de vegades es veu obligat a emprar  proveïdors de serveis radicats fora de l’esmentat espai, produint-se per tant transferències internacionals de dades.

És el cas de:

Mailchimp (The Rocket Science Group) pel servei d’enviament de correus electrònics informatius.  675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000 , Atlanta, GA 30308 United States. Consulteu les condicions legals i de privacitat de Mailchimp, https://mailchimp.com/legal/ únicament disponibles en anglès. Mailchimp certifica els acords amb els marcs de Privacy Shield d’Estats Units i Suïssa.

 

Drets de l’interessat

Finalment, comuniquem a l’Usuari que té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, l’Usuari:

 • Podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades, supòsit en el qual els responsables del tractament deixaran de tractar-les excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions; i, en cas d’haver facilitat el seu consentiment per a una finalitat concreta. 
 • Podrà retirar, si s’escau, el seu consentiment en qualsevol moment, la qual cosa no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix, l’Usuari tindrà dret a rebre les dades personals que hagi facilitat als responsables del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que els responsables del tractament ho puguin impedir.

En aquest sentit, l’Usuari podrà sol·licitar que els responsables del tractament transmetin directament, si és tècnicament possible, les dades personals al responsable del tractament que l’Usuari indiqui en la seva comunicació.

Finalment, informem a l’Usuari que podrà exercir els seus drets mitjançant l’enviament de sol·licitud a:

– AET dirigint-se per escrit, acompanyant còpia del seu DNI, passaport o document equivalent, al  Carrer Tramuntana nº 1, 08226, Terrassa (Espanya), o bé enviant un correu electrònic a protecciodades@escolalumen.net indicant al sobre o a l’assumpte del missatge: “AET Política de Privacitat”.

Si l’Usuari considera que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa aplicable o, senzillament, no està satisfet amb l’exercici dels seus drets, té dret a presentar una reclamació davant de:

– L’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’alguna de les vies següents:

 • A través del telèfon +34 901.100.099 o bé +34 912.663.517.
 • A través de mitjans electrònics, dirigint-se a la web https://www.aepd.es/agencia/contacto.html.
 • Presencialment dirigint-se al carrer Jorge Juan, nº 6 (28001) Madrid.

– L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través d’alguna de les vies següents:

 • A través del telèfon +34 93.552.78.00; 
 • A través de mitjans electrònics, dirigint-se a la web http://apdcat.gencat.cat/ca/contacte/.
 • Presencialment dirigint-se al carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona.
   

Veracitat de les dades

Els Usuaris són responsables de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació d’aquestes si cal.