PROJECTE LINGÜÍSTIC

Un model plurilingüe fermament consolidat a tots els cursos.

Formació trilingüe

Un tret diferenciador del nostre Projecte Lingüístic és la incorporació de l’anglès com a llengua vehicular, juntament amb la llengua catalana. 

El nostre PL garanteix l’ensenyament de la llengua catalana i castellana  de manera que qualsevol que sigui la llengua  habitual de l’infant en iniciar l’escolarització, ha de poder utilitzar amb normalitat i correccióles dues llengües oficials en finalitzar l’Educació Primària.

Tanmateix, preveu l’aprenentatge de la llengua anglesa en matèries no lingüístiques des del segon cicle d’Educació Infantil fins finalitzar l’Educació Primària.

També inclou l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera, l’alemany, als darrers dos cursos de l’Educació Primària.

Projecte GEP (Grup Experimental Plurilingüe

Per millorar la competència lingüística en llengua anglesa del nostres alumnes, des del 2006, l’escola es va iniciar en la metodologia AICLE fent la immersió en llengua anglesa a les àrees no lingüístiques de SCIENCE i ART i arribant a ser un model fermament consolidat a tots els cursos al 2012.

Actualment, la nostra escola imparteix classes en llengua anglesa des dels 3 anys, no només com a llengua d’aprenentatge, sinó també d’ús. Comptem amb mestres especialistes en llengua anglesa i alemanya.

Als cursos de P-3, P-4 i P-5, s’imparteix setmanalment en anglès una quarta part de l’horari lectiu repartit en diferents activitats: ENGLISH LANGUAGE, PE (psicomotricitat en anglès), ART i “THE STORYTELLING TIME” (l’hora del conte en anglès), MUSIC & SONGS.

A la Primària, s’imparteix una tercera part del temps lectiu en ANGLÈS. Tots els cursos, fan en anglès: SCIENCE, ART and CRAFTS i l’àrea de ENGLISH. Tanmateix, els alumnes fan sessions setmanals de  SPEAKING amb l’auxiliar de conversa en grups reduïts.

La nostra proposta lingüística es completa amb la introducció de l’ALEMANY com a segona llengua estrangera.
Considerem que el nostre Projecte Lingüístic, centrat a la metodologia PBL (Project Based Learning) i CLIL (Content and Language Integrated Learning) garanteix la progressió dels alumnes cap als nivells de qualificació superior d’acord amb el CEFR (Commom European Framework of Refence for Languages),com el KET, el Preliminary English Test (PET- B1), el First Certificate (FCE- B2) i/o altres.

eTwinning - Programa Europeu

Des del 2014, l’escola és membre de la comunitat de centres escolars Europeus i participa en els projectes eTwinning d’intercanvi de comunicacions en llengua anglesa amb escolars de la mateixa edat d’altres països. Els alumnes de Primària desenvolupen projectes comuns utilitzant la tecnologia de la informació i la comunicació (TIC). Els projectes e-Twinning s’engloben dins del Programa d’aprenentatge eLearning de la comissió Europea i des del 2014 forma part de l’Erasmus+.

 

Erasmus+ - Programa Europeu KA120

Des del 2021, el nostre projecte e-Learning dona un pas més  cap a la internacionalització i sol.licita l’acreditació Erasmus+ que ofereix l’oportunitat de mobilitat i cooperació de centres escolars europeus.

 
Reprodueix vídeo

The Fonix

Els alumnes de  5è i 6è de Primària participen al concurs d’anglès interescolar de Catalunya. The FONIX, és un concurs escolar d’anglès dissenyat per afavorir l’aprenentatge de la llengua anglesa.

La temàtica del concurs gira entorn dels grans objectius fixats per l’Agenda UNESCO 2030 per al desenvolupament sostenible, l’equitat, la solidaritat i la cohesió social.

Els alumnes editen un vídeo que gira al voltant dels objectius anteriors i on es promou l’expressió en llengua anglesa.

Vols saber-ne més?

Posa’t en contacte amb nosaltres si vols més informació sobre el nostre Projecte Lingüístic.